Fuldmagt

Generelt

I forbindelse med registrering af din nye vogn har vi brug for, at du underskriver nedenstående fuldmagt og returnerer den hertil på info@scanvogn.dk. Så registrerer vi vognen.

Sort pil

Dokument

Betingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra Scanvogn A/S, herefter benævnt ”Scanvogn”, med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

Tilbud og ordrebekræftelse

Scanvogns tilbud er gældende i 30 dage. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Ved reserverede produktionspladser gælder det for standardvarer, at køber skal afgive endelig ordre senest 6 uger før, produktionen igangsættes medmindre andet eksplicit er aftalt.

Priser

Alle priser er eksklusiv fragt, emballage, moms og- afgifter, med mindre andet er aftalt. Prisen er fastsat til de på leveringsdagen gældende priser i danske kroner eller EUR, og der kan derfor efter udarbejdelsen af ordrebekræftelsen ske ændringer af prisen frem til det tidspunkt hvor der sker levering.

Scanvogn forbeholder sig derfor retten til enhver tid og uden forvarsling at justere priserne som følge af prisstigninger på råvarer, transportomkostninger eller øvrige forhold af betydning for produktionen hos Scanvogn. Scanvogn vil oplyse kunden om sådanne prisstigninger og prisstigninger vil være gældende fra dette tidspunkt.

Ved nettofaktureringsbeløb eksklusiv moms og fragt under danske kroner 500 eller EUR 75 tillægges et ekspeditionsgebyr på danske kroner 100 eller EUR 15.

Leverance

Er der indgået aftale om leverance af komponenter og/eller materialer fra køber, skal køber sikre at denne leverance er på Scanvogns adresse senest 14 dage før bekræftet levering af Scanvogns leverance. Køber bærer ansvaret for den aktuelle kundeleverance, indtil varemodtagelsen hos Scanvogn, og der er kvitteret for modtagelse.

Anvendes sådanne komponenter og/eller materialer modtaget fra køber i Scanvogns færdige leverance, fraskriver Scanvogn sig et hvert ansvar for fejl og mangler, herunder fejl og mangler der opstår i andre komponenter og materialer, såfremt fejlene/manglerne kan henføres til de komponenter og/eller materialer, der er leveret af køber.

Ved følgeomkostninger i forbindelse med forsinkede kundeleverancer forbeholder Scanvogn sig ret til at fakturere køber meromkostningerne.

Ændring af ordre

Med mindre andet er aftalt kræver alle ændringer af leverancer, efter en ordre er accepteret, accept fra Scanvogn.

Køber gøres opmærksom på, at ændringer normalt ikke kan gennemføres senere end 3 uger før bekræftet leveringstidspunkt.

Aftalte ændringer bekræftes skriftlig i form af revideret ordrebekræftelse eller tillægsordrebekræftelse.

Konstruktionsændringer

Scanvogn forbeholder sig ret til før levering og uden forudgående meddelelse til køberen at foretage sådanne mindre ændringer i konstruktion, komponenter, udførelse m.v., som Scanvogn måtte finde nødvendigt. Sådanne ændringer giver ikke køber ret til at hæve købet, med mindre køberen kan dokumentere, at en bestemt konstruktion eller udførelse var en forudsætning for købet.

Levering

Levering sker, med mindre andet er aftalt, fra Scanvogns adresse – Ex Works, Tornby i henhold til Incoterms 2010. Den i ordrebekræftelsen opgivne leveringsperiode er efter bedste skøn og med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. Medmindre parterne skriftligt har aftalt et specifikt leveringstidspunkt, er Scanvogn således berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, hvis Scanvogn anser dette for nødvendigt.

Køber vil modtage skriftlig meddelelse om forsinkelsen samt så vidt muligt et nyt tidspunkt, hvor leveringen kan påregnes at finde sted.

Køber er efter det af Scanvogn oplyste eller specifikt aftalte leveringstidspunkt berettiget til at ophæve købet, såfremt der efter købers påkrav herom ikke sker levering inden 3 uger fra påkravets modtagelse.

Køber er kun berettiget til den i NL 92 pkt. 13 og NLM 94 pkt. 47 anførte konventionalbod, såfremt der er indgået skriftlig aftale herom, og dette fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis intet er aftalt, er køber udelukkende berettiget til erstatning, såfremt det dokumenteres, at en eventuel forsinkelse skyldes en af Scanvogn begået groft uagtsom fejl, og at denne er årsag til forsinkelsen. Scanvogn er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af forsinkelse.

Risikoens overgang

Ansvar for leverancen overgår til køber når leverancen er stillet køber til rådighed på Scanvogns adresse – Ex Works, Tornby i henhold til Incoterms 2010. Scanvogn skal give køberen et tilstrækkeligt varsel til at råde over leverancen, når denne er færdig til afhentning. Ved aftale om anden risikoovergang anvendes ligeledes Incoterms 2010.

Betaling

Scanvogns betalingsbetingelser er 8 kalenderdage netto fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Såfremt købers betaling ikke sker rettidigt – eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentlig ændres, er Scanvogn berettiget til uden yderligere varsel at afhente det leverede. Scanvogn bevarer således ejendomsretten, indtil fuld indbetaling har fundet sted.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende i henhold til rentelovens bestemmelser. Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld. Scanvogn er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at krævebetrykkende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Ved ikke rettidig betaling er Scanvogn – efter fremsendelsen af tre rykkerskrivelser, der alle pålægges et gebyr på kr. 100 – berettiget til uden yderligere varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Køber er forpligtiget til at betale de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger.

Afhjælpning af mangler

Scanvogn yder 12 mdr. Garanti fra leveringsdatoen. Dog kan Scanvogn ikke drages til ansvar for beskadigelse af varer, der skyldes vejrliget, forkert brug/håndtering af produktet eller anden form for beskadigelse som kan henføres til købers ansvar.

Køber/modtager skal ved modtagelsen/afhentning af, og inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er som ordrebekræftet.

Fejl og mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og skriftligt senest 8 dage efter varens levering. Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt, bortfalder Scanvogns ansvar for fejl og mangler, der er eller burde være konstateret ved ovennævnte kontrol.

Ved rettidig berettet reklamation over mangler skal Scanvogn foretage afhjælpning eller om levering efter Scanvogns valg inden rimelig tid. Afhjælpning foregår med mindre andet er aftalt på Scanvogns fabrik. Køber afholder selv omkostninger i forbindelse med transport til og fra fabrik.

Ved afhjælpning af mangler i garantiperioden for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance, er der maksimalt 18 måneders garanti fra den oprindelige leverances leveringsdato.

Tekniske oplysninger, tegninger mv.

Alle oplysninger websider, brochure, kataloger, prislister m.v. om f.eks. vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er vejledende og er kun bindende i det omfang, at en eksplicit aftale mellem Scanvogn og køber udtrykkeligt henviser til det.

Tekniske oplysninger, tegninger m.v., som er udarbejdet af Scanvogn, må ikke anvendes af tredjepart uden skriftlig samtykke fra Scanvogn. Scanvogn påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer af enhver art fra Scanvogns leverandører. Scanvogn har samtlige immaterielle rettigheder og al goodwill forbundet med produkterne som sælges og designes, herunder men ikke begrænset til tekniske tegninger, ingeniørtegninger og arkitekttegninger.

Force majeure

Hverken køber eller Scanvogn er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af en forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.

Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller omstændigheder eller uforudsete tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejderoptøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på underlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, påbud eller forbud, som ingen burde have forudset, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.

I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den anden part skriftlig meddelelse herom og specificere grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på den ramte parts forpligtelse.

Hvis der er tale om en midlertidig forhindring på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve den indgåede aftale. Dog er begge parter berettigede til at ophæve den indgåede aftale, hvis aftalen ikke er opfyldt efter mere end 120 sammenhængende dage fra planlagte levering.

Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

Scanvogn er kun ansvarlig for skade/tab forvoldt af en af Scanvogn leveret vare i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Scanvogn kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tidstab og tabt fortjeneste.

Scanvogns ansvar for skade på ting kan aldrig overstige DKK 1.000.000.

Bliver Scanvogn pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Scanvogn skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker over de fastsatte grænser for Scanvogns ansvar. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav imod Scanvogn i anledning af leverede varer.

Tvister

Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretsager indbringes for Hjørring Byret, landsretssager for Vestre Landsret som aftalt værneting. Ved salg til udenlandske kunder afgøres enhver tvistighed efter nationale danske lovregler, uanset lovvalgsreglerne, ved Sø- og Handelsretten i København.

Udfyldende retsregler

Med mindre andet er aftalt mellem parterne i henhold til ovenstående, gælder i øvrigt NL 92 og NLM 94 og den danske købelov i den angivne rækkefølge.

Sort pil

Dokument